Na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (,,Službeni glasnik RS", broj 87/2018),
TURISTIČKO PREDUZEĆE MLADOST TURIST DOO BEOGRAD, MB:07065167, PIB:100002151,
Beograd - Voždovac, ul. Bulevar oslobođenja 56a, (u daljem tekstu: Društvo), dana
19.02.2020. godine donosi:

 

 

PRAVILNIK

O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

TURISTIČKO PREDUZEĆE MLADOST TURIST DOO BEOGRAD

 

 

SVRHA I CILJ PRAVILNIKA

Član 1.

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Pravilnik) je opšti akt, koji se donosi u svrhu bližeg regulisanja zaštite podataka o ličnosti lica koja se nalaze u okviru organizacije Drustva, ili u određenoj vezi sa njim (pre svega, zaposlenih, saradnika, konsultanata i lica angažovanih na drugi način od strane Društva, kao i lica sa kojima Društvo ima uspostavljen određeni vid poslovne saradnje, a čije podatke Društvo obrađuje, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije ("SL glasnik RS", br. 87/2018).

Cilj donošenja Pravilnika je da se obezbedi pravna sigurnost i transparentnost u pogledu obrade podataka o ličnosti lica iz stava 1. ovog člana, kao i da se utvrdi zakonski osnov, svrha obrade, vrste podataka koje se obrađuju, prava fizičkih lica u pogledu obrade podataka o ličnosti, mere zaštite podataka, itd.

Pravilnik ustanovljava i obaveze zaposlenih u pogledu zaštite podataka o ličnosti fizičkih lica, u skladu sa ZZPL.

 

POJMOVI I SKRACENICE 

Član 2.

• Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni glasnik RS", broj 87/2018, u daljem tekstu: ,,Zakon o zaštiti podataka", ,,ZZPL");
• Zakon o radu Republike Srbije (,,Sluzbeni glasnik RS", 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 5/2014, 13/2017 - odluka Ustavnog suda i 113/2017) (u daljem tekstu: ,,ZoR");
• Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije (u daljem tekstu: ,,Poverenik");
• Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen iii odrediv, neposredno iii posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim rnrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fizioloskog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kultumog i društvenog identiteta;
• Posebne vrste podataka o ličnosti su podaci kojim se otkriva rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje, versko iii filozofsko uverenje ili članstvo u sindikatu, genetski podataci, biometrijski podaci, podaci o zdravstvenom stanju, seksualnom zivotu ili seksualnoj orijentaciji fizičkog lica;
• Obrada podataka o ličnosti je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje iii menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje (u daljem tekstu: obrada);
• Pojam "zaposleni", obuhvata, osim zaposlenih u smislu Zakona o radu i lica angažovanih na osnovu ugovora o delu, autorskih ugovora, ugovora o pružanju konsultantskih usluga i ostale ugovore sto sadrže odredbu kojom se angažovano lice od strane Drustva obavezuje da poštuje odredbe ovog Pravilnika, a čiji tekst je prilog i sastavni deo svakog pojedinačnog ugovora.
• Pojam "klijent" obuhvata pravno lice, fizičko lice koje je privredni subjekt kao i svaku organizaciju/instituciju/ustanovu sa kojom Društvo ima određeni poslovni odnos.
• Rukovalac je Društvo kao pravno lice koje u smislu ZZPL određuje svrhu i način obrade podataka o ličnosti.
• Zajednicki rukovaoci određuju zajednički svrhu i način obrade podataka o ličnosti.
• Obrađivač je fizičko ili pravno lice, koji obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca.
• Nacionalna sluzba za zapošljavanje je javni servis koji pruža usluge nezaposlenim licima i poslodavcima u Srbiji, koga čine Direkcija, dve Pokrajinske službe, 34 filijale, 21 služba i više od 120 ispostava u svim okruzima u Republici Srbiji (u daljem tekstu: NZS).

 
PODACI O LIČNOSTI KOJE OBRAĐUJE RUKOVALAC

Član 3.

Društvo može obrađivati sledeće podatke o ličnosti zaposlenih, a koji mogu biti određeni ili odredivi, neposredno ili posredno, kao identifikatori fizičkog lica:

• Ime i prezime, ime oca, ime majke, adresa stanovanja, datum i mesto rođenja, pol, bračno stanje, matični broj (JMBG), broj lične karte, državljanstvo, etnička pripadnost, krsna slava, ime deteta, prezime deteta, podatke o obrazovanju deteta;
• Akademske i profesionalne kvalifikacije: stepen obrazovanja, titule, podatke o vestinama, znanju stranih jezika, obukama, istorija zaposlenja, biografija, koeficijent zarade;
• Finansijski podaci: broj bankovnog računa, podaci o zaradi i dodatanim naknadama;
• Podaci o izvršenju radnih obaveza: pozicija, procena nadzornog organa (lica), poslovna e-mail adresa, IP adresa, pristupni kredencijali (npr. korisničko ime i lozinka);
• Komunikacijski podaci: e-mail, broj telefona, kontakt srodnika za hitne slučajeve, kao i drugi podaci neophodni za izvršenje zakonom propisanih obaveza poslodavca i realizacije ugovora o radu, odnosno drugog ugovornog odnosa između zaposlenog i Društva.
Društvo može obrađivati i određene kategorije posebnih vrsta podataka o licnosti, poput podataka o zdravstvenom stanju, etničkom poreklu, krsnoj slavi, odnosno drugim verskim praznicima (podatake o verskom opredeljenju), a u skladu sa članom 17. ZZPL, stav 2., tačka 2., posebne vrste podataka o ličnosti zaposlenih za svrhu izvršenja obaveza ili primene zakonom propisanih ovlašćenja u oblasti rada, socijalnog osiguranja i socijalne zaštite.
Društvo ne obrađuje veći broj ili drugu vrstu ličnih podataka od onih koji su potrebni da bi se ispunila navedena svrha. Ukoliko se obrada posebnih vrsta podataka vrši na osnovu saglasnosti lica, ta saglasnost mora biti data u pisanoj formi (ili elektronskim putem) koja obuhvata detaljne informacije o vrsti podataka koji se obrađuju, svrsi obrade i načinu korišćenja podataka.

Poslovni model Društva podrazumeva da delatnost obavlja zaključivanjem ugovora sa klijentima, koji nisu fizička lica. Društvo može obrađivati sledeće podatke o ličnosti u okviru obavljanja delatnosti: ime i prezime lica koje je zaposleno ili na drugi način angažovano kod klijenta, koje ima određeni pravni status/funkciju kod klijenta (npr. zakonski zastupnik, zaposleni); poslovni naziv preduzetnika (u slučaju da je klijent preduzetnik) iz koje posredno proizlazi ime i prezime fizičkog lica - preduzetnika, pravni status/funkcija koju ima kod klijenta, datum rođenja tog lica, zatim mesto rođenja, adresu prebivališta, pol, podatke o akademskim i profesionalnim kvalifikacijama, kontakt e-mail adresa, kontakt telefon.

Društvo može obrađivati sledeće podatke o ličnosti kandidata za posao:

• Ime i prezime, datum i mesto rođenja;
• Akademske i profesionalne kvalifikacije sadržane u radnoj biografiji i motivacionom pismu (stepen obrazovanja, titule, podaci o veštinama, znanju stranih jezika, obukama, lista prethodnih poslodavaca; komunikacijski podaci: e-mail, broj telefona).

Prilikom raspisivanja konkursa za zaposlenje Društvo ne utvrđuje formu radne biografije već se kandidatu ostavlja da je sam odredi. U tom smislu Društvo može doći u posed većeg obima podataka od predstavljenog, voljom kandidata za posao.

Društvo može da koristi usluge NZS kako bi došlo do odgovarajućih kadrova. Način saradnje kao i vrste usluga koje Društvo može da koristi, prikazane su na internet prezentaciji NZS (http://www.nsz.gov.rs ).

Društvo ne čuva podatke kandidata koji ne zasnuju radni odnos, sve naknadne evidencije vodi NSZ.

Za zaposlene, svi prikupljeni podaci čuvaju se u trajanju od 6-12 meseci, u svrhu naknadne procene potrebe za angažovanjem kandidata za posao.

 

ZAKONSKI OSNOV OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI

Član 4.


Društvo obrađuje podatke o ličnosti zaposlenih u smislu člana 3. stav 1. ovog Pravilnika na osnovu člana 12, stav 1. tačka 3 ZZPL, po kome je obrada zakonita u slučaju da je neophodna u cilju poštovanja pravnih obaveza rukovaoca. Ukoliko je neophodno za procese rada Društva da se izvrši obrada i naknadih podataka o licnosti koji nisu obuhvaćeni članom 3. stav 1. podaci o ličnosti zaposlenih se mogu obrađivati i na osnovu pristanka lica na koje se podaci odnose, u skladu sa načelima i pravilima o davanju pristanka predviđenim ZZPL.

Društvo obrađuje podatke o ličnosti klijenata u smislu člana 3. stav 2. i 3. ovog Pravilnika na osnovu člana 12. stav 1. tačka 2 ZZPL, koji predviđa da je obrada zakonita ako je neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koji se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora. Ukoliko je neophodno za procese rada Drustva da se izvrši obrada i naknadih podataka o ličnosti koji nisu obuhvaćeni članom 3. stav 2. i 3. podaci o ličnosti zaposlenih se mogu obrađivati i na osnovu pristanka lica na koje se podaci odnose, u skladu sa načelima i pravilima o davanju pristanka predviđenim ZZPL.

Drustvo obrađuje podatke o ličnosti u smislu člana 3. stav 4. i 5. Ovog Pravilnika na osnovu člana 12 stav 1. tačka 3 ZZPL, po kome je obrada zakonita u slučaju da je neophodna u cilju poštovanja pravnih obaveza rukovaoca. Ukoliko je neophodno za procese rada Društva da se izvrši obrada i naknadih podataka o ličnosti koji nisu obuhvaćeni članom 3. stav 1. podaci o ličnosti zaposlenih se mogu obrađivati i na osnovu pristanka lica na koje se podaci odnose, u skladu sa načelima i pravilima o davanju pristanka predviđenim ZZPL.

 

SVRHE I NAČINI OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI

Član 5. 

Društvo obrađuje podatke o ličnosti u svrhe navedene u odredbama člana 6-9 ovog Pravilnika.

Ne obrađuje se više podataka ili širi krug podataka od onih koji su neophodni za ostvarenje navedenih svrha, u skladu sa načelima koje proklamuje ZZPL.

Društvo vrši obrade podataka o ličnosti aktivnog (prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, umnožavanje, upoređivanje, brisanje ili uništavanje), ali i pasivnog karaktera (pohranjivanje i beleženje). Podaci o ličnosti, u smislu člana 3. ovog Pravilnika obrađuju se na automatizovan način, korišćenjem računarskih programa, ali i na neautomatizovan način, u pisanoj forrni neelektronskim putem, a što može da predstavlja zbirku podataka o ličnosti, odnosno jedan njen deo.

 

Zapošljavanje i upravljanje ljudskim resursima

Član 6.

Drustvo obrađuje podatke o licnosti u svrhe uspostavljanja i realizacije radnog odnosa, iz clana 3. stav 1.,3.,4. ovog pravilnika, ukljucujuci i druge ugovorne odnose po osnovu kojih Drustvo angazuje saradnike i konsultante, kao sto su podaci za potrebe utvrđivanja adekvatnosti i kvalifikacija kandidata za određena radna mesta, za upravljanje radnim vremenom i odsustvima, za obracun i isplatu zarada, putnih troskova i dnevnica, za utvrđivanje naknada po osnovu bolovanja i drugih vidova odsustva sa radnog mesta, za procenu napredovanja zaposlenih, za obezbeđivanje dodatnih obuka i edukacija i za disciplinske postupke.Poslovne aktivnosti


Član 7.

Društvo obrađuje podatke o ličnosti fizičkih lica u okviru klijenata, za potrebe upravljanja projektima, organizacije kancelarijskog poslovanja, za plaćanje roba i usluga i poslovni razvoj i za svrhe izveštavanja klijenata o realizovanim projektima i za realizaciju obuka i drugih projekata koje Društvo organizuje ili u njima učestvuje.

 

Komunikacije i informacione tehnologije

 

Član 8.

Društvo obrađuje podatke o ličnosti u svrhu upravljanja i održavanja funkcionisanja komunikacijske i informacione mreže, te održavanja informacione bezbednosti.


Usklađivanje poslovanja sa relevantnim propisima

Član 9.

Društvo obrađuje podatke o ličnosti radi ispunjenja pravnih obaveza i usklađivanja poslovanja sa relevantnim pravnim propisima, pre svega iz domena radnog i poreskog zakonodavstva.


ULOGE U OBRADI

Član 10.

Društvo, u skladu sa ZZPL, kao subjekat koji određuje svrhu i način obrade, ali i izvršava faktički radnje obrade može imati ulogu rukovaoca i obrađivača podataka o ličnosti. Te uloge se određuju za svaku vrstu obrade. Za istu vrstu obrade Društvo ne može imati obe uloge. Društvo može imati ulogu rukovaoca za jednu obradu, i istovremeno obrađivača podataka o ličnosti za drugu obradu, u zavisnosti od toga da li određuju svrhu i način obrade iii tu obradu i neposredno izvršava, kao i da zajednički određuje svrhu i način obrade podataka o ličnosti sa drugim rukovaocem, u kom slučaju bi imali ulogu zajedničkih rukovaoca, a što će Društvo posebno regulisati sa drugim rukovaocem, odnosno rukovaocima.

 

ZAJEDNIČKI RUKOVAOCI

Član 11.

U slučajevima kada Društvo određuje svrhu i način obrade podataka o ličnosti sa još jednim ili više rukovalaca, svi zajedno se smatraju zajedničkim rukovaocima u smislu člana 43. ZZPL.

Zajednički rukovaoci na transparentan način određuju odgovomost svakog od njih za poštovanje obaveza propisanih ZZPL, a posebno obaveza u pogledu ostvarivanja lica na koje se podaci odnose i ispunjavanja njihovih obaveza da tom licu pruže informacije iz čl. 23. do 25. ZZPL. '

Društvo, u smislu člana 3. stava 5. ovog Pravilnika zajednički određuje svrhu i način obrade podataka o ličnosti sa NSZ o profilu kadra koji se traži (akademske i profesionalne kvalifikacije).

 

IZVORI PODATAKA O LIČNOSTI

Član 12.

Društvo može da prikuplja (elektronskim, pisanim ili usmenim putem) podatke o ličosti direktno od lica na koje se podaci odnose: zaposlenog lica i klijenta.

Podaci o ličnosti klijenta se mogu prikupljati i iz javno dostupnih baza podataka kao što su javni servisi poput NSZ i objedinjena pretraga Agencije za privredne registre, Narodna Banka Srbije itd.

Društvo može prikupljati podatke o zaposlenima i kandidatima za posao i iz drugih izvora, pre svega bivših poslodavaca, pod uslovom da se radi o podacima koji su relevantni za zaposlenje. Svi podaci, koji nisu nužni za obradu u predstavljene svrhe, biće trajno brisani.

PRENOS PODATAKA O LIČNOSTI

Član 13.

Društvo će ustupati lične podatke trećim licima samo za potrebe navedene u ovom Pravilniku pri čemu će preduzeti sve potrebne mere kako bi se osiguralo da se lični podaci obrađuju i obezbeđuju u skladu sa ZZPL.

Društvo se može kvalifikovati kao primalac podataka o ličnosti, u skladu sa članom 4. stav 1. tačka 10 ZZPL, a naročito u svrhu evidentiranja relevantnih podataka koji se tiču unutrašnje organizacije Društva i obavljanja delatnosti.

Društvo može angažovati treća lica - pružaoce usluga - da vrše pojedine radnje obrade podataka za račun i u ime Društva, u kom slučaju Društvo ima svojstvo rukovaoca, a pružaoci usluga svojstvo obrađivača podataka o ličnosti. U ovoj situaciji se obrađivaču ustupaju samo podaci neophodni za ostvarenje svrhe ugovorene obrade, i obrađivači ih ne mogu koristiti za druge svrhe. U ovim slučajevima, uslovi obrade podataka i odgovomost za zaštitu podataka definisacće se ugovorom između Društva i obrađivača.

Lični podaci ustupiće se organima vlasti u smislu clana 4. stav 1. tačka 25 ZZPL i nadležnim organima u smislu člana 4. stav 1. tačka 26, samo kada je to propisano ZZPL.

Društvo ne prenosi podatke o ličnosti koje obrađuje u druge države i međunarodne organizacije, u smislu člana 63-65 ZZPL.


ROKOVI ČUVANJA PODATAKA

Član 14. 

Podaci o ličnosti neće biti zadržani duže nego što je to neophodno za ostvarenje svrhe za koju su obrađivani. Ukoliko je rok čuvanja podataka o ličnosti propisan zakonom, Društvo će zadržati podatke u datom zakonskom roku. Nakon ispunjenja svrhe, odnosno isteka zakonom propisanog roka za čuvanje podataka, podaci će biti trajno obrisani.

U određenim slučajevima, lični podaci se mogu čuvati duži vremenski period, za potrebe ispunjenja zakonskih obaveza ili za uspostavljanje, vršenje ili odbranu pravnog zahteva, u skladu sa važećim zakonima.

 

LICE ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Član 15.

Na osnovu zakonske obaveze koja proizlazi iz cčlana 56. stav 2. tačka 3) ZZPL, lice za zaštitu podataka o ličnosti je imenovano od strane Društva na osnovu stručnih kvalifikacija tog lica, a naročito stručnog znanja i iskustva u oblasti zaštite podataka o ličnosti, kao i sposobnosti za izvršavanje obaveza iz člana 58. ZZPL.

Društvo se obavezuje da će, u smislu člana 57. ZZPL blagovremeno i na odgovarajući način uključivati lice za zaštitu podataka o ličnosti u sve poslove koji se odnose na zaštitu podataka o ličnosti, kao i da će mu obezbediti neophodna sredstva za izvršavanje ovih obaveza, pristup
i podacima o ličnosti i radnjama obrade, nezavisnost u izvršavanju njegovih obaveza, kao i stručno usavršavanje.

Lice za zaštitu podataka o ličnosti, u skladu sa članom 57. stav 5. ZZPL neposredno odgovara za svoj rad kom organu upravljanja - nadzornom organu iii direktoru).


EVIDENCIJE RADNJI OBRADE


Član 16.

Društvo je obavezno, u smislu člana 47. Stav 9. tacka 3 ZZPL da vodi evidenciju o radnjama obrade za koje je odgovomo, a koja sadrži informacije o imenu i kontakt podacima rukovaoca, zajedničkih rukovalca, predstavnika rukovaoca i lica za zaštitu podataka o ličnosti, zatim o svrsi obrade, o vrsti lica na koje se podaci odnose i vrsti podataka o ličnosti, vrsti primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će biti otkriveni, uključujući i primaoce u drugim državama ili međunarodnim organizacijama ukoliko ih bude bilo u budućnosti. Nadalje, evidencije mogu da sadrže podatke o prenosu podataka o ličnosti u druge države ili međunarodne organizacije, uključujući i naziv druge države, ili međunarodne organizacije, kao i dokumente o primeni mera zaštite ako se podaci prenose u skladu sa članom 69. Stav 2. ZZPL, ako se takav prenos podataka o ličnosti vrši, zatim podatke o roku posle čijeg isteka se brišu određene vrste podataka o ličnosti, ako je takav rok određen i podatke o opštem opisu mera zaštite iz člana 50. Stav 1. ZZPL, ako je to moguće. 

Društvo kao obrađivač vodi evidenciju o svim vrstama radnji obrade koje se vrše u ime rukovaoca, a koja sadrži informacije o imenu i kontakt podacima svakog obrađivača i svakog rukovaoca u čije ime se obrada vrši, odnosno predstavnika rukovaoca ili obrađivača i lica za zaštitu podataka o ličnosti, ako oni postoje, odnosno ako su određeni. Nadalje, radnje evidencije će da se vode za svaku vrstu obrade koje se vrše u ime svakog rukovaoca, za podatke o prenosu podataka o ličnosti u druge države ili međunarodne organizacije, uključujući naziv druge države ili međunarodne
organizacije, kao i dokumente o primeni mera zaštite ako se podaci prenose u skladu sa članom 69. stav 2. ZZPL, ako se takav prenos podataka o ličnosti vrši, podatke o opštem opisu mera zaštite iz člana 50. stav 1. ZZPL, ako je to moguće,

 

PRAVA LICA U POGLEDU ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI

Član 17.

• Pravo na informisanje. Zaposleni i druga lica na koja se podaci odnose imaju pravo da budu informisani o svojim pravima, obavezama i o pitanjima koja se odnose na obradu njihovih podataka o ličnosti, u smislu ZZPL čak i pre nego što počne obrada tih podataka.
• Pravo na pristup. Zaposleni i druga lica na koja se podaci odnose imaju pravo da zahtevaju od Društva da omogući pristup njihovim podacima o ličnosti, odnosno pravo da utvrde predmet, način, svrhu i obim obrade tih podataka, kao i na postavljanje pitanja o samoj obradi.
• Pravo na ispravku i dopunu. Nakon izvršenog uvida, lica na koja se podaci odnose imaju pravo da od Društva zahtevaju ispravku, dopunu, odnosno ažuriranje obrađivanih podataka o ličnosti.
• Pravo na brisanje. Lice na koje se podaci odnose može zahtevati od Društva brisanje njihovih podataka o ličnosti u skladu sa ZZPL, kao i prekid, odnosno privremenu obustavu obrade.
• Pravo na povlačenje pristanka za obradu. U situacijama kada je pravni osnov za obradu ličnih podataka saglasnost lica na koje se podaci odnose, to lice ima pravo da u bilo kom trenutku povuče datu saglasnost, u pisanom obliku.
• Pravo na ograničenje obrade. Lice na koje se podaci odnose, shodno ZZPL, ima pravo da zahteva od rukovaoca da se obrada njegovih podataka o ličnosti ograniči,
• Pravo na prenosivost podataka. Lice na koje se podaci odnose može da zahteva prenošenje podataka o ličnosti drugom rukovaocu, kada je to tehnički izvodljivo, odnosno kada se lični podaci, koji su predmet zahteva za prenošenje, nalaze u strukturiranom i mašinski čitljivom formatu.
• Pravo na prigovor i automatizovano donošenje pojedinačnih odluka. Ako smatra da je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazi, lice na koga se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese rukovaocu prigovor na obradu njegovih podataka,
kao i da se na to lice ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujuci i profilisanje, ako se tom odlukom proizvode pravne posledice po to lice ili ta odluka značajno utiče na njegov položaj.
• Pravo na pritužbu Povereniku. Lice na koje se podaci odnose ima pravo na pritužbu Povereniku, u skladu sa članom 26. stav 1. tačka 6. ZZPL.

U slučaju da lice na koje se podaci odnose nije zadovoljno odgovorom Društva na zahtev za ispunjavanje prava u pogledu zaštite ličnih podataka, ima pravo da podnese žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

OBAVEZE ZAPOSLENIH

Član 18.

Zaposleni su obavezni da ustupe svoje lične podatke koji su neophodni da Društvo ispunjava svoje zakonske obaveza, kao i da obavlja tekuće poslovanje.

Zaposleni su obavezni da poštuju i štite lične podatke koje obrađuju tokom rada, u skladu sa kadrovskim, tehničkim i organizacionim merama koje propisuje Društvo kao rukovalac i/ili obrađivač, odnosno poslodavac, a u cilju zaštite integriteta podataka o ličnosti i prava lica na koje se ti podaci odnose.

Zaposleni se obavezuju da će, u smislu stava 2. ovog člana čuvati integritet i sigurnost podataka o ličnosti van radnog vremena, kao i u slučaju prestanka pravnog dejstva ugovora koji su zaključili sa Društvom.
Zaposleni mogu obrađivati samo one podatke kojima im je dozvoljen pristup, u skladu sa zadacima koje obavljaju.

INTERNET PREZENTACIJA

Član 19.

Obrada podataka o ličnosti posredstvom internet prezentacije Društva (u daljem tekstu: MT sajtu) je regulisana Politikom privatnosti i zaštite podataka o ličnosti, u skladu sa ovim Pravilnikom, a koja će biti dostupna na MT sajtu.


PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 20.

Na pitanja zaštite podataka o ličnosti lica koja nisu regulisana ovim Pravilnikom, neposredno se primenjuju odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (ZZPL).

 

Član 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Drustva.

 

Predsednik skupštine

Duško Beličev